+31 (0)6 29 333 873

Privacyverklaring TrainID Blue

TrainID Blue, gevestigd aan de Kapellaan 3, 1851 PE, Heiloo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 
TrainID Blue
Kapellaan 3, 1851 PE, Heiloo

06 29333873

Info@trainid.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken 

TrainID Blue verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. TrainID Blue stelt zelf geen cookies in. Echter Google wel.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij in eerste instantie verwerken (bijvoorbeeld via contactformulier): 
 • Voor- en achternaam 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres
Bij het intakegesprek kan ook gevraagd worden naar geboortedatum en BSN (kinderen) om voor vergoeding (via de Jeugdwet) in aanmerking te kunnen komen. 
Google verzameld cookies en gegevens, buiten onze invloedssfeer. Denk hierbij aan:
 • IP-adres 
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website 
 • Internetbrowser en apparaat type (Via Google.com)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers in het algemeen en zeker niet bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@trainid.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

TrainID Blue verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
 • Het afhandelen van uw verzoek tot contact opname. 
 • Eventueel verzenden van onze nieuwsbrief (na toestemming).
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om afspraken te kunnen maken. 
 • TrainID Blue analyseert NIET uw gedrag op de website om bijvoorbeeld daarmee de website te verbeteren en/of het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 
 • TrainID Blue verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben in de uitoefening van onze diensten. Van de persoonsgegevens die verzameld zijn als gevolg van onze activiteiten wordt een dossier aangemaakt. Dit dossier moet (wettelijk gezien) 20 jaar bewaard worden.

Geautomatiseerde besluitvorming 

TrainID Blue neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TrainID Blue) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TrainID Blue bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een wettelijke bewaartermijn van 20 jaar voor de persoonsgegevens van personen die bij ons officieel zijn aangemerkt en erkend als cliënt, andere gegevens worden niet bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

TrainID Blue verkoopt uw gegevens NIET aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (pas nadat u schriftelijk toestemming hiervoor heeft gegeven) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
TrainID verzamelt zelf geen gegevens via cookies!
Cookies, of vergelijkbare technieken, die Google gebruikt zijn functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. 
De functionele cookies die Google gebruikt, zijn kennelijk noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. 
U kunt zich afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TrainID Blue en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@trainid.nl. 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . TrainID Blue wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

TrainID Blue neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@trainid.nl